NODEJS & SOCKETIO A-Z

👉 Nội dung:
Loạt bài này sẽ hướng dẫn từ cơ bản cho đến hoàn thiện một trang web với kỹ thuật real time, và hướng dẫn bạn từng bước submit lên Heroku để có sản phẩm chạy thực tế.
Hoàn thành các buổi học, bạn sẽ nắm vững kỹ thuật xây dựng web real time thời gian thực.

👉 Đối tượng học:
- Đã biết lập trình cơ bản bất kì ngôn ngữ nào & mong muốn tìm hiểu về kỹ thuật real time
- Phù hợp với những bạn đã học qua Nodejs hoặc PHP.

👉 Nội dung học:
- Toàn bộ các kỹ thuật trong socketio từ A-Z. Chúng ta sẽ học thông qua 02 ứng dụng chính:
🌱 Ứng dụng 1: Chat Online
🌱 Ứng dụng 2: Trực tiếp bóng đá.
- Submit sản phẩm lên Heroku để có thể chạy thực tế.

# Thời gian diễn ra Giảng viên Nội dung chính
Buổi 1

Bắt đầu: 22h thứ sáu 12/5/2017

Thầy Khoa Phạm
Làm quen với SocketIO
- Cài đặt project (Nodejs, Express, EJS & Socket.io)
- Lập trình jQuery cơ bản
- Socketio: Khái niệm Connection/Disconnected & Socket
- Download source: http://khoapham.vn/download/livestream/Socketio-Buoi1.zip
Buổi 2

Bắt đầu: 22h thứ hai 15/5/2017

Thầy Khoa Phạm
Socket io cơ bản
- Chi tiết On/Emit
- Các dạng Emit
- Emit/Broadcast
Demo: Xây dựng web socketio đầu tiên.
Buổi 3

Bắt đầu: 22h thứ tư 17/5/2017

Thầy Khoa Phạm
Xây dựng web chat online
- Chức năng đăng kí/đăng nhập
- Chat toàn server
- Chat riêng từng người
- Download source: http://khoapham.vn/download/livestream/DEMO_CHAT_SOCKETIO.zip
Buổi 4

Bắt đầu: 22h thứ sáu 19/5/2017

Thầy Khoa Phạm
Room & Namespace
- Khái niệm Room
- Emit dữ liệu theo Room
- Phát triển web chat online ở trên, thêm chức năng Chat theo nhóm
- Download source: http://khoapham.vn/download/livestream/ROOM.zip
Buổi 5

Bắt đầu: 22h thứ hai 22/5/2017

Thầy Khoa Phạm
Deploy heroku & ôn tập
- Hướng dẫn từng bước deploy ứng dụng lên Heroku chạy thực tế
- Ôn tập kiến thức & hỏi đáp