XÂY DỰNG APP BÁN HÀNG TỪ A-Z VỚI REACT NATIVE

Xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng bán hàng với React Native, gồm 2 phần chính: Phần 1: Front-End (React Native) & Phần 2: Back-End (PHP&MySQL)

# Thời gian diễn ra Giảng viên Nội dung chính
Buổi 1

Bắt đầu: 22:00 Thứ sáu, 07-04-2017

Thầy Khoa Phạm
 • - Demo ứng dụng sẽ thực hiện
 • - Phân tích chức năng & kỹ thuật cần phải biết để làm app bán hàng
 • - React Native | Kiến thức cơ bản: Component (Props, State), TouchableOpacity, Navigator, Dimensions, Flex
 • Buổi 2

  Bắt đầu: 22:00 Thứ hai, 10-04-2017

  Thầy Khoa Phạm
  Demo ứng dụng sẽ thực hiện Phân tích chức năng & kỹ thuật cần phải biết để làm app bán hàng React Native | Kiến thức cơ bản: Component (Props, State), TouchableOpacity, Navigator, Dimensions, Flex
  Buổi 3

  Bắt đầu: 22:00 Thứ tư, 12-04-2017

  Thầy Khoa Phạm
  Get/Post data tương tác Web Service PHP&MySQL Side Menu với Drawer
  Buổi 4

  Bắt đầu: 22:00 Thứ sáu, 14-04-2017

  Thầy Khoa Phạm
  Demo ứng dụng sẽ thực hiện Phân tích chức năng & kỹ thuật cần phải biết để làm app bán hàng React Native | Kiến thức cơ bản: Component (Props, State), TouchableOpacity, Navigator, Dimensions, Flex
  Buổi 5

  Bắt đầu: 22:00 Thứ hai, 17-04-2017

  Thầy Khoa Phạm
 • Kỹ thuật login với Json Web Token (Server PHP&MySQL)
 • - VIDEO DEMO JWT + REACT NATIVE
 • - Download code JWT phía Server PHP&MySQL
 • - Download code login từ React Native
 • Buổi 6

  Bắt đầu: 22:00 Thứ tư, 19-04-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
 • Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 1): Demo sản phẩm sẽ làm & phân tích các màn hình
 • - Demo sản phẩm cuối cùng: Download
 • - Source cuối buổi học: Download
 • Buổi 7

  Bắt đầu: 22:00 Thứ sáu, 21-04-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 2): Thiết kế giao diện ứng dụng
  Buổi 8

  Bắt đầu: 22:00 Thứ hai, 24-04-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 3)
  Buổi 9

  Bắt đầu: 22:00 Thứ tư, 26-04-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 4)
  Buổi 10

  Bắt đầu: 22:00 Thứ sáu, 28-04-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 5)
  Buổi 11

  Bắt đầu: 22:00 Thứ tư, 03-05-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 6)
  Buổi 12

  Bắt đầu: 22:00 Thứ sáu, 05-05-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 7)
  Buổi 13

  Bắt đầu: 22:00 Thứ hai, 08-05-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 8)
  Buổi 14

  Bắt đầu: 22:00 Thứ tư, 10-05-2017

  Thầy Van Pho Nguyen
  Live code: Xây dựng app bán hàng (Phần 9)