Sử dụng thư viện redux trong lập trình react native

Với các dự án lớn số lượng Component lớn, thì số lượng Props & State sẽ rất nhiều. Nếu quản lí không khéo sẽ dẫn đến việc rất khó bảo trì và nâng cấp dự án. Redux sinh ra để giải quyết việc này. Loạt bài livestream này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Redux với react native nha các bạn.

# Thời gian diễn ra Giảng viên Nội dung chính
Buổi 1

Bắt đầu: 22:00 Thứ sáu, 30-06-2017

Thầy Khoa Phạm
Thầy Nguyễn Văn Phố

0. Tại sao cần sử dụng redux? Khi nào sử dụng redux?

1. Các thành phần trong kiến trúc redux:

 • - state
 • - store
 • - action
 • - reducer
 • 2. Kết hợp các thành phần như thế nào?

 • - Tạo 1 store redux đơn giản.
 • - Thay đổi giá trị của store thông qua các action
 • - reducer phải là 1 peer function
 • 3. Kết hợp react với redux.

 • - Các component react sử dụng state của redux như thế nào?
 • - Các component react dispatch các action như thế nào?
 • 4. Ví dụ đơn giản 1

  Buổi 2

  Bắt đầu: 22:00 Thứ hai, 3-7-2017

  Thầy Nguyễn Văn Phố

  1. Combine reducer

  2. Action generator

  3. mapActionToProps

  4. redux-thunk

 • - Setup redux-thunk
 • - Khái niệm action trong redux-thunk
 • - Khái niệm action generator trong redux-thunk
 • - mapActionToProps với redux-thunk
 • Buổi 3

  Bắt đầu: 22:00 Thứ tư, 5-07-2017

  Thầy Nguyễn Văn Phố
  Bài tập kết hợp giao tiếp với server nodejs