Xây dựng ứng dụng stream online audio + video với webRTC👉 Nội dung:
Hướng dẫn xây dựng ứng dụng webRTC với server signaling với NodeJS - socket.io

👉 Đối tượng học:
- Đã biết lập trình cơ bản bất kì ngôn ngữ nào & mong muốn tìm hiểu về kỹ thuật real time
- Phù hợp với những bạn đã học qua Nodejs và Socket.io.

# Thời gian diễn ra Giảng viên Nội dung chính
Buổi 1

Bắt đầu: 22h thứ sáu 26/5/2017

Thầy Nguyễn Văn Phố
Giới thiệu về webrtc
Setup webpack
Demo chat webcam với webRTC
Mô hình server signaling
Buổi 2

Bắt đầu: 22h thứ hai 29/5/2017

Thầy Nguyễn Văn Phố
Xây dựng server signaling sử dụng nodejs và socket.io
Deploy Heroku
Buổi 3

Bắt đầu: 22h thứ tư 31/5/2017

Thầy Nguyễn Văn Phố
Tích hợp socket.io